Algemene voorwaarden

Van AccuCompany B.V. gevestigd te Bergeijk, kvknummer: 67528414.

 

Toepasselijkheid

Artikel 1

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten alsmede op alle verleende of te verlenen dienstverlening door OenA, zulks tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand aan de totstandkoming anders tussen OenA en haar wederpartij is overeengekomen.

2. Indien OenA niet steeds strikt naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat OenA in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. Eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Aanbiedingen en offertes

Artikel 2

1. Alle aanbiedingen en offertes van OenA zijn vrijblijvend. Hieraan kan op generlei wijze enig recht worden ontleend.

2. OenA kan niet aan zijn aanbiedingen of offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is OenA daaraan niet gebonden. Tenzij OenA anders aangeeft, komt overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding geen overeenkomst tot stand.

Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

Artikel 3

1. Een overeenkomst tussen OenA en de wederpartij komt eerst dan tot stand, na schriftelijke bevestiging door OenA.

2. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OenA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OenA worden verstrekt.

3. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan OenA zijn verstrekt, heeft OenA het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

4. De wederpartij is aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat OenA is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige informatie. OenA is hiervoor niet aansprakelijk.

5. OenA zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

6. Levering geschiedt af bedrijf van OenA. De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is OenA gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij.

7. OenA is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Levering

Artikel 4

1. Overeengekomen lever en uitvoeringstermijnen zijn nimmer fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij OenA schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

2. De lever en uitvoeringstermijnen gaan in op de dag van ontvangst door OenA van het totaalbedrag dat uit hoofde van de overeenkomst dient te worden voldaan.

3. De lever en uitvoeringstermijnen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en uitgaande van een tijdige toelevering van alle voor de uitvoering van het werk benodigde gegevens.

4. OenA verplicht zich er naar te streven de overeengekomen leverdatum zo veel mogelijk aan te houden. OenA is nimmer aansprakelijk voor de door de wederpartij uit enige overschrijding van de lever en uitvoeringstermijnen voortvloeiende schadelijke gevolgen, tenzij schriftelijk door OenA en wederpartij overeengekomen.

5. De wijze van verzending staat ter keuze van OenA. Extra kosten verbonden aan een op verzoek van de wederpartij afwijkende wijze van verzending kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

6. Indien met de wederpartij is overeengekomen dat door OenA gerepareerde zaken door de wederpartij zouden worden afgehaald en hij, na herhaalde schriftelijke mededeling dat de zaken gereed staan, deze verplichting schendt, is OenA gerechtigd de goederen te verkopen en zich op de verkoopopbrengst te verhalen.

Overmacht

Artikel 5

1. OenA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst ten gevolge van overmacht heeft OenA het recht haar verplichtingen ter uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Voor zoveel OenA ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst reeds is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomst, is OenA gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

3. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop OenA geen invloed kan uitoefenen, doch waaronder OenA niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van OenA of van derden daaronder begrepen. OenA heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat OenA zijn verbintenis had moeten nakomen.

Eigendom en risico

Artikel 6

1. De door OenA uitgebrachte tekeningen, berekeningen, beschrijvingen en adviezen blijven eigendom van OenA, ook als daarvoor kosten in rekening zijn gebracht aan de wederpartij. De wederpartij staat ervoor in dat deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van OenA niet worden gebruikt, vermenigvuldigd, gepubliceerd of op enigerlei andere wijze aan derden getoond of bekend gemaakt.

2. Het eigendom van door OenA aan de wederpartij geleverde goederen gaat eerst dan over op de wederpartij indien wederpartij alle financiële verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst tussen OenA en wederpartij deugdelijk is nagekomen. De wederpartij wordt geacht de goederen tot dat moment voor OenA te houden of te hebben gehouden.

3. De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van OenA veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de wederpartij verplicht om OenA daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de wederpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde als een goed huisvader te behandelen, te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan OenA ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is OenA gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de wederpartij zich er jegens OenA bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Indien de wederpartij in gebreke blijft met de betaling van enig opeisbare som, is OenA gerechtigd alle goederen welke zijn geleverd en/of verwerkt terstond terug te nemen. De wederpartij zal op eerste verzoek van OenA hem toestemming verlenen plaatsen te betreden waar de eigendommen zich bevinden en deze terug te nemen, zulks voor zover in redelijkheid van de wederpartij kan worden verwacht.

5. Wederpartij machtigt OenA om alle betreffende goederen op kosten van de wederpartij te doen retourneren onder creditering van de gebruikswaarde van de goederen op openstaande facturen van OenA.

6. Wederpartij verbindt zich ertoe op verzoek van OenA opgave te doen van en te cederen aan OenA alle vorderingen die de wederpartij heeft op een derde uit hoofde van doorverkochte zaken ten aanzien waarvan de vordering nog niet (geheel) is voldaan.

7. Risico van verlies, diefstal, beschadiging of waardevermindering van het door OenA geleverde gaat over op de wederpartij op het moment waarop de zaken aan de wederpartij worden geleverd. Indien levering wordt uitgesteld op verzoek, door overmacht of verzuim van de wederpartij gaat het risico over op de wederpartij op het moment van het bericht dat de verzending gereed staat. Het risico van verlies, diefstal, beschadiging of waardevermindering van in reparatie gegeven goederen blijft te allen tijde voor rekening van opdrachtgever.


Kwaliteit

Artikel 7

1. De door OenA te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zij bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

2. OenA staat in voor de geschiktheid van de goederen voor zover deze worden toegepast en/of verwerkt overeenkomstig de opdrachtbevestiging, vigerende voorschriften, garantiebepalingen, specificaties en condities.

3. Verwijdering, beschadiging, wijziging van fabrieks of handelsmerken dan wel van type of identificatienummers of tekens op de door ons geleverde zaken aangebracht, mogen onder geen omstandigheid plaats hebben en zal het vervallen van hierna te noemen garantie en recht van reclame tot gevolg hebben.

Recht van reclame en garantie

Artikel 8

1. De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen, na levering schriftelijk aan OenA te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen 5 werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan OenA te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat OenA in staat is adequaat te reageren.

2. De wederpartij dient OenA in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken. OenA behoudt zich het recht voor de keuring van de goederen in etappes in zijn fabriek of een door haar aan te wijzen locatie te laten plaatsvinden.

3. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde zaken en hetgeen waartoe hij OenA opdracht heeft gegeven.

4. De in artikel 7 lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen.

5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van OenA, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar OenA geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend extreme regenval of temperaturen) et cetera.

6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal OenA de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving terzake van het gebrek door de wederpartij, ter keuze van OenA , vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan OenA te retourneren en de eigendom daarover aan OenA te verschaffen, tenzij OenA anders aangeeft.

7. Indien komt vast te staan dan een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van OenA daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie, verzend en voorrijkosten, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

9. Reclames of aanspraken van de wederpartij geven de wederpartij niet het recht tegenvorderingen te verrekenen met aan OenA verschuldigde betalingen.

10. De kwaliteit van de goederen en de daarin verwerkte materialen dienen te worden beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op de datum van aanbieding voor de betrokken goederen en/of materialen golden.


Retourneren

Artikel 9

Producten kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd onder vermelding van het retournummer (RMA) en het ordernummer. Het betaalde bedrag van het betreffende product zal binnen de wettelijk gestelde termijn van 14 dagen worden teruggestort op het rekeningnummer van de wederpartij, mits:

de retournering binnen 14 dagen na ontvangst kenbaar is gemaakt aan OenA;

betreffend artikel onbeschadigd is. Artikelen met gebruikerssporten en/of beschadigingen worden vergoed tot maximaal 70% van het aankoopbedrag;

de originele en onbeschadigde verpakking wordt meegezonden;

de bijgesloten factuur wordt meegezonden;

de retourzending voldoende is gefrankeerd. Portokosten van de retourzending zijn voor rekening van de wederpartij.


Prijzen

Artikel 10

1. Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten ter hoogte van €3,95 en administratiekosten ter hoogte van €7,50, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Op bestellingen met een factuurwaarde hoger dan €150,00 inclusief omzetbelasting worden geen verzendkosten in rekening gebracht, met uitzondering van de levering van onderdelen waarvoor geen automatische incasso is afgegeven.

3. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer afvoer en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

Betaling

Artikel 11

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door OenA aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd en op een op naam van OenA staand bankrekeningnummer, tenzij schriftelijk anders door OenA is aangegeven. De wederpartij ontvangt een bevestiging wanneer de betaling door OenA is ontvangen.

2. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

3. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3. van Boek 6 BW is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

4. Indien betaling niet binnen de vermelde termijn heeft plaatsgevonden, zal OenA per email een herinnering sturen. Indien de wederpartij binnen 2 dagen na het verzenden van dit emailbericht niet tot betaling overgaat, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is OenA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5. Nadat door de wederpartij meerdere keren de betalingstermijn is overschreden, staat het OenA vrij orders niet meer in behandeling te nemen en zonder tegenbericht te annuleren.

6. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan OenA verschuldigde.

Opschorting en ontbinding

Artikel 12

1. OenA is bevoegd de nakoming van haar verplichting op te schorten of de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden:

 indien de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

indien na het sluiten van de overeenkomst aan OenA ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

indien door vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van OenA kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

in geval van verandering in de valutaverhouding tussen Nederland en het land van levering;

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging (indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven) ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken,

De vorderingen van OenA op de wederpartij zijn in bovengenoemde gevallen onmiddellijk opeisbaar.

2. In geval van onvoldoende kredietwaardigheid van de wederpartij heeft OenA het recht uitvoering van de opdracht onverkort op te schorten totdat de juiste financiële zekerheden zijn gesteld. Bij weigering of onvermogen van de wederpartij tot het stellen van passende zekerheid, is OenA gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden

3. Voorts is OenA bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordien welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van OenA kan worden gevergd.

4. Indien OenA de nakoming van zijn verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van OenA op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Voorts is OenA in dat geval gerechtigd de ter uitvoering van de overeenkomst de geleverde, nog niet betaalde goederen, terug te nemen.

6. Indien OenA tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7. Indien de opschorting of ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is OenA gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan, zulks ten minste ter grootte van 50% van de hoogte van de koopprijs van de betreffende order.

Aansprakelijkheid

Artikel 13

1. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens OenA gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van OenA daardoor direct of indirect ontstaan.

2. OenA is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van OenA aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan OenA toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze bepaling.

3. OenA is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een door de wederpartij na levering omgebouwd product.

4. OenA is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, schade als gevolg van de overschrijding van de levertijd, gederfde winst, gemiste besparingen, schade aan roerend en/of onroerend goed dan wel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden.

5. De aansprakelijkheid van OenA voor welke schade uit welke oorzaak dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk door verzekeraar uitgekeerde bedrag, zulks vermeerderd met het eigen risico. Mocht evenwel, om welke reden dan ook, krachtens de hiervoor bedoelde aansprakelijkheidsverzekering de desbetreffende verzekeraar niet overgaan tot uitkering, is elke vorm van aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van €5.000,00.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OenA of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Vrijwaring

Artikel 14

Wederpartij vrijwaart OenA voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan OenA toerekenbaar is. Indien OenA uit dien hoofde door derde mocht worden aangesproken dan is de wederpartij gehouden OenA zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OenA, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OenA en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij.

Slotbepalingen

Artikel 15

1. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waar OenA is gevestigd, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

2. Op alle rechtsbetrekkingen tussen OenA en wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene overeenkomst bepaalde volledig van toepassing. OenA en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens OenA en de door OenA bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.